dnes je Sobota, 24 Júl 2021

ZobrazitcalculatorVypočítajte si svoju

úsporu betónu

  Stavebná činnosť

  stavebny stroj

  Jednou z aktivít našej spoločnosti je stavebná činnosť prevažne vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Našu vysokú kvalitu dosahujeme používaním moderných pracovných postupov, materiálov a pracovnej techniky.

  Máme skúsenosti s návrhom a realizáciou čistiarni odpadových vôd v rozsahu od malých domových čistiarni až po veľké komunálne a priemyselné čistiarne.

  V rámci uvedeného zabezpečujeme:

  • projektové práce, inžinierska činnosť a dozorovanie stavieb
  • technická pomoc a spracovávanie odborných posudkov
  • ochrana podzemných vôd pred ich znečistením
  • návrh a realizácia monitorovacích systémov v okolí zdrojov kontaminácie
  • návrh a realizácia sanácie kontaminovaných podzemných vôd a zemín rôznymi metódami
  • chemické analýzy podzemnej vody a zemín
  • realizácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu
  • vypracovanie návrhov pásiem hygienickej ochrany

  Inžinierské siete, vodohospodárské stavby

  V našej spoločnosti dobre vieme, že na všetky inžinierské siete a vodohospodáske stavby sú stále vyššie nároky, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. Rovnako ako v iných sférach, tak i v tejto využívame moderné technológie pre maximálne zkvalitnenie našich stavieb.

  Inžinierske stavby

  Výstavbou a rekonštrukciami vodovodov a vodojemov, kanalizácií a ČOV prinášame obyvateľom miest a obcí pitnú vodu z kvalitných vodných zdrojov a umožňujeme odvádzanie a ekologické čistenie vôd odpadových. Prispievame tak k zlepšovaniu životných podmienok občanov a k ochrane a udržiavaniu kvality životného prostredia.

  Realizáciou stavieb protipovodňovej ochrany zas pomáhame mestám a obciam zvládať prívalové dažde a chrániť tak zdravie, životy, majetok.


  ilustračný obrázok čističky odpadových vôd

  Čistiarne odpadových vôd

  Dodržaním všetkých návrhových parametrov, technických noriem a technologických postupov výstavby dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich čistiarní odpadových vôd a požadovanú kvalitu vyčistenej vody na odtoku.

  Odbornosť plne využívame pri usmerňovaní projektovej prípravy stavby pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Kvalitne zhotovené stavebné konštrukcie a technologické časti sú zárukou kvality nami zhotovených ekologických dielach

  • výstavbu nových čistiarní odpadových vôd,
  • rekonštrukcie a intenzifikácie jestvujúcich čistiarní odpadových vôd,
  • výstavbu a rekonštrukcie úpravní vôd a vodojemov,

  Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.